Stadgar

Stadgar för Stockholmsinitiativet antagna vid styrelsemöte 2013-04-22

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Stockholmsinitiativet

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att verka för en rationell klimat- och energipolitik baserad på sund vetenskap och sunt förnuft genom att bidra till informationsspridning i de frågor som engagerar föreningen inom klimat- och energiområdet.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen.

Medlem i föreningen kan den bli som så önskar, godkänns av styrelsen och därmed också vill verka för att föreningens målsättningar uppfylls. Som medlem förbinder man sig också att respektera och följa föreningens stadgar, policys och styrelsens riktlinjer och beslut.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av styrelsen.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av 3-5 ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anses behöva. Delegat i styrelsen kan avsättas genom styrelsebeslut eller själv välja att avgå. Styrelsen kan i båda fallen välja in en ny delegat till styrelsen. Styrelsen kan också besluta om att tillsätta eller adjungera ytterligare medlemmar till styrelsen.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköta dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska behandla av årsmötet framförda förslag, sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det påkallat eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutmässig när  minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses. Exempelvis kassör och/eller sekreterare var för sig.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Redovisning

Styrelsen är ansvarig för att upprätta årsredovisning genom godkänd redovisningskonsult. Årsredovisningen ska göras tillgänglig för medlemmarna i samband med föreningens årsmöte.

§ 10 Föreningsmöte

Ordinarie föreningsmöte, vilket är föreningens rådgivande organ, hålls årligen före den 1/6 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie föreningsmöte och senast 14 dagar före extra föreningsmöte.

 1. Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden behandlas:
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senast verksamhets/räkenskapsåret.
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen avser.
  4. Fastställande av medlemsavgifter.
   1. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
   2. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år
   3. Val av revisor.
   4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
   5. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte kan hållas när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Styrelsen fattar därefter vid behov beslut om extra föreningsmöte. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid föreningsmöte och extra föreningsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas genom bifall, eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av styrelsen med minst 2/3 av antalet angivna röster, eller genom 2/3 majoritet på två på varandra följande föreningsmöten. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen. Beslutet ska delges den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av styrelsen med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

Kopia av det ordinarie föreningsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.